SÄLMSJÖN – Ovanåkers kommun

Projektbeskrivning:
Förstärkning och breddning av södra dammenheten, igenläggning och tätning av flottningsutskov, förstärkning av erosionsskydd. Ombyggnad av skibordsdamm för att möjliggöra faunapassage (omlöp/stryk/bottenuppbyggnad).

Sälmsjöarnas regleringsdamm, i biflöde till Ljusnan, har historiskt reglerats för flottningsändamål och sågverksamhet. Dammen är relativt betydande med en konstruktionshöjd kring 6 meter och ett reglerbart magasin om ca en miljon m3. Dammen har tilldelats dammsäkerhetsklass C.

Personal från Vattenbyggnad medverkade i projektet från inspektion och förstudie till slutförd entreprenad med slutligt godkännande från Mark- och Miljödomstolen.

– Genomförande av inspektion, upprättande av underlag för dammsäkerhetsklassificering och förstudie. Kommunikation av åtgärdsförslag för höjd dammsäkerhet och reducerad dammsäkerhetsklass.

– Projektledning under utförande, inkluderat framtagande av kontrollprogram, arbetsmiljöplan (BAS-U och BAS-P).

– Samordning av huvudentreprenör och samtliga underleverantörer samt myndighetskommunikation.

– Fiskesakkunnig medverkan under byggskedet vid anläggande av fiskväg och biotopvårdsarbeten i spillfåran.

– Upprättande av ansökan om tillstånd från Mark- och Miljödomstolen i efterhand avseende akuta dammsäkerhetshöjande åtgärder (ansökan, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning).

– Beställarens ombud under prövningsprocessen och hantering av samtliga förekommande myndighetskontakter, vid omprövningsprocess, förstudie, detaljprojektering, miljötekniskt stöd samt upprättande av omprövningsansökan.

Före

Efter