LILLA ALGUTSTORPS KVARN – VARA KOMMUN

Projektbeskrivning:
Anläggande av faunapassage (omlöp + stryk), biotopvård, fingaller med fiskavledare.

Lilla Algutstorps kvarn är en kraftstation i Lidan utanför Vara. En faunapassage och ett fingaller med fiskavledare anlades under 2018.

Faunapassagen hanterar en fallhöjd på 2 meter, har en normalvattenföring kring 0,8 m3/s men har kapacitet för betydligt större flöden. Fingallret är utfört av rostfritt stål med spaltvidden 15 mm och uppställt som ett betagaller. Stor vikt har lagts vid att designa anpassningarna för en stabil och enkel drift.

Personal från Vattenbyggnad medverkade i projektet från början till slut:

Förstudie, detaljprojektledning, ritningsarbete, miljötekniskt stöd, upprättande av tillståndsansökan för fiskpassage och avledare för nedströms vandrande fisk, sökandens ombud, framtagande av kontrollprogram.

Totalentreprenad, Miljö- och arbetsmiljö, gräv- och schaktarbeten, betongarbeten intag och damm, mekaniska arbeten intagsgaller och utskov till flyktväg och omlöp, uppfyllnad grus och sten för omlöp och flyktränna samt uppföljning.