Fiskskruv vid Finsjö övre kraftverk, Emån

Vid Finsjö övre kraftverk som är beläget i Emån i Småland invigdes i september 2023 sveriges första fiskskruv. Fiskskruven är en ny teknisk lösning som transporterar fisken både uppströms och nedströms, samtidigt som den utnyttjar vattnets energi för att generera elektricitet. I detta projekt har Vattenbyggnad, på uppdrag av Uniper Sverige AB, ansvarat för projektering, operativ projektledning och mätkontroll.

Innovativ lösning för fisken

Arbetet med fiskskruven i Finsjö är en del i ett forskningsprojekt som Uniper driver tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar och Karlstad universitet. Finsjö kraftverk har sedan tidigare en vanlig fiskväg som löper vid sidan av kraftverket. Syftet med forskningsprojektet är att under kommande fem år bland annat studera vilken väg som fiskarna nu väljer. Projektet ingår i Länsstyrelsens Life Connect-verksamhet, som syftar till att förbättra ekosystemsfunktioner och ekosystemsservicen i sju sydsvenska vattendrag och Östersjön.

– Det här är ett projekt som varit både spännande, lärorikt och utmanande. Fiskskruven är en ny teknisk lösning som varken vi eller våra samarbetspartners arbetat med tidigare. Det i sig har ställt höga krav på kommunikation och bra samarbete mellan alla aktörer, säger Jessica Lind, projektledare på Vattenbyggnad.

Tätt samarbete i projektet

Under byggskedet har vi haft rollen som ansvarig projektör och arbetat tätt tillsammans med NCC som genomfört byggentreprenaden på platsen. Det har krävts en noggrann planering av de olika anläggningsdelarna och vattenhanteringen, eftersom vissa delar av projektet har behövt byggas i torrhet.

Vi har även deltagit med operativ projektledning och sett till att tidplaner och viktiga delmoment genomförts enligt plan. Under genomförandet har vi också hjälpt till med mätkontroller som flödesmätning och lodning.

korta fakta om projektet 
  • Placering: Finsjö övre kraftverk i sydöstra Småland
  • Maxflöde genom skruven:  0,8 m3/s
  • Storlek: 19 meter lång
  • Vikt: 24 ton
  • Vanligt förekommande fiskarter i Emån: Havsöring, lax, gädda, sutare, brax och ål.

FLER PROJEKT

Återmeandring vid Ekemoängen, Aspaån

Vid Norra Vätterns skärgård mynnar Aspaån. Länsstyrelsen i Örebro hade under perioden april-november 2020 en fiskräknare installerad 300 meter uppströms mynningen i Norra Vättern. Under denna period fångades ett antal olika arter på väg både uppströms och nedströms.

Läs mer >

Återmeandring Örlaxbäcken, Hammarskogsån

Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en frisk och stark population av musslan har utförts i stora delar av ån, genom att förbättra habitatkvalitet, lek och uppväxtmiljöer för öringen så ges större möjligheter för en återhämtning av populationen av flodpärlmusslan.

Läs mer >

Återställning av sjöutlopp i Hjärtasjöns utlopp, Haddebo

Projektet syftade till att avsluta vattenverksamheten som utgjordes av reglerdammarna och återställa sjöutloppet till ett naturlikt samt att återställa de flottledsrensningar som utförts.

Läs mer >