Återställning av sjöutlopp i Hjärtasjöns utlopp, Haddebo

Vid Hjärtasjöns utlopp fanns två reglerdammar som genom fastighetsinnehav ägdes av Sveaskog Förvaltnings AB. Dammarna saknade syfte och påverkade målet med att nå miljökvalitetsnormen för vattendraget negativt genom att de orsakade negativ påverkan på konnektivitet i systemet. Nedströms dammarna fanns även sträckor som tidigare rensats till förmån för flottningsverksamhet och annan vattenverksamhet nedströms.

Syftet med projektet var att avsluta vattenverksamheten som utgjordes av reglerdammarna och återställa sjöutloppet till ett naturlikt samt att återställa de flottledsrensningar som utförts.

Flottledsåterställningen bestod i att materialitet i rensvallarna lades tillbaka och fåran breddades och återställdes genom biotopvård.

Uppdraget utfördes i samarbete mellan Vattenbyggnad i Sverige, Sveaskog Förvaltnings AB, Länsstyrelsen Örebro och Jensens Gräv & Schakt AB som under oktober 2023 återställde sjöutloppen och de rensade sträckorna nedströms.

Viktigt arbete för levande vattendrag

Arbetet med fria vandringsvägar och biotopvårdande åtgärder är en viktig del i arbetet med våra vattendrag. Fria vandringsvägar och återställning av flottledsrensade sträckor leder att populationer av akvatiska organismer återfår kvalitativa habitat samt möjligheten att röra sig i systemet. Arbetet leder till återställning av viktiga biotoper för bland annat akvatiska insekter, fåglar, musslor och fiskar.

– Det här är ett projekt som varit otroligt givande att arbeta med. Arbete med vatten ger ofta snabba resultat och ett sådant här projekt gynnar så otroligt många delar av ekosystemet på en gång, säger Kristian Fossmo, projektledare på Vattenbyggnad.

Vattenbyggnad har under projektet bidragit med tillståndshandlingar, teknisk sakkunnig i domstolsprocessen, samt som maskinledning och fiskvårdssakkunnig vid utformandet av återställningsarbetet.

korta fakta om projektet
  • Placering: Hjärtasjön, Haddebo, Hallsbergs kommun, Örebro län.
  • Återställning av sjöutlopp i Hjärtasjön. Flottledsåterställning av rensade sträckor.
 

FLER PROJEKT

Fiskskruv vid Finsjö övre kraftverk, Emån

Vid Finsjö övre kraftverk som är beläget i Emån i Småland invigdes i september 2023 sveriges första fiskskruv. Fiskskruven är en ny teknisk lösning som transporterar fisken både uppströms och nedströms, samtidigt som den utnyttjar vattnets energi för att generera elektricitet.

Läs mer >

Återmeandring vid Ekemoängen, Aspaån

Vid Norra Vätterns skärgård mynnar Aspaån. Länsstyrelsen i Örebro hade under perioden april-november 2020 en fiskräknare installerad 300 meter uppströms mynningen i Norra Vättern. Under denna period fångades ett antal olika arter på väg både uppströms och nedströms.

Läs mer >

Återmeandring Örlaxbäcken, Hammarskogsån

Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en frisk och stark population av musslan har utförts i stora delar av ån, genom att förbättra habitatkvalitet, lek och uppväxtmiljöer för öringen så ges större möjligheter för en återhämtning av populationen av flodpärlmusslan.

Läs mer >