Återmeandring vid Ekemoängen, Aspaån

Vid Norra Vätterns skärgård mynnar Aspaån. Länsstyrelsen i Örebro hade under perioden april-november 2020 en fiskräknare installerad 300 meter uppströms mynningen i Norra Vättern. Under denna period fångades ett antal olika arter på väg både uppströms och nedströms. Arterna abborre, flodnejonöga, gädda, öring, lake, sutare, braxen, ål, bäver, samt knipa fångades på film av fiskräknaren.

Längre uppströms i Aspaåns avrinningsområde ligger sjön tillika naturreservatet Fagertärn, där den ovanliga röda näckrosen. Nedströms Fagertärn fanns ett urdikat och kanaliserat område som Vattenbyggnad i Sverige i samarbete med Sveaskog Förvaltnings AB, Länsstyrelsen Örebro och Jensens Gräv & Schakt AB under maj/juni 2022 återställde genom återmeandring av vattendraget samt igenläggning av befintliga diken.

Viktigt arbete för kvarhållande av vatten i landskapet

Arbetet med återmeandring och pluggning av utdikade områden är en viktig del i arbetet med att få vatten att under längre tid stanna kvar i landskapet. Detta leder bland annat till återställning av viktiga biotoper för insekter, fåglar, mossor och groddjur men även minskad uttorkningsrisk under lågflödesperioder då våtmarker, svämskogar och mossar håller kvar vatten under längre perioder med låga flöden, vilket gynnar nedströmsliggande områden i hela avrinningsområdet.

– Det här är ett projekt som varit otroligt givande att arbeta med. Arbete med vatten ger ofta snabba resultat och ett sådant här projekt gynnar så otroligt många delar av ekosystemet på en gång, säger Kristian Fossmo, projektledare på Vattenbyggnad.

Vattenbyggnad har under projektet bidragit med maskinledning samt som fiskvårdssakkunnig vid utformandet av återställningsarbetet.

korta fakta om projektet 

  • Placering: Ekemoängen, Askersunds kommun, Örebro län.
  • Återmeandrad sträcka: Två diken på 725 meter blev en 2 kilometer lång bäckfåra.
  • Återskapas våtmarksarea: 73 000m².

FLER PROJEKT

Fiskskruv vid Finsjö övre kraftverk, Emån

Vid Finsjö övre kraftverk som är beläget i Emån i Småland invigdes i september 2023 sveriges första fiskskruv. Fiskskruven är en ny teknisk lösning som transporterar fisken både uppströms och nedströms, samtidigt som den utnyttjar vattnets energi för att generera elektricitet.

Läs mer >

Återmeandring Örlaxbäcken, Hammarskogsån

Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en frisk och stark population av musslan har utförts i stora delar av ån, genom att förbättra habitatkvalitet, lek och uppväxtmiljöer för öringen så ges större möjligheter för en återhämtning av populationen av flodpärlmusslan.

Läs mer >

Återställning av sjöutlopp i Hjärtasjöns utlopp, Haddebo

Projektet syftade till att avsluta vattenverksamheten som utgjordes av reglerdammarna och återställa sjöutloppet till ett naturlikt samt att återställa de flottledsrensningar som utförts.

Läs mer >