Återmeandring Örlaxbäcken, Hammarskogsån

Hammarskogsån mynnar i sjön Råsvalen vid Storå och Guldsmedshyttan, Lindesbergs kommun. Ån håller en sjövandrande population öring i den nedre delen. I de övre delarna finns det stationära populationer öring längs sträckan ända upp till källflödena i Örlaxbäcken. Öringen är en viktig art i vattendrag där den skyddade flodpärlmusslan finns. Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en frisk och stark population av musslan har utförts i stora delar av ån, genom att förbättra habitatkvalitet, lek och uppväxtmiljöer för öringen så ges större möjligheter för en återhämtning av populationen av flodpärlmusslan.

Öringen är starkt kopplad till musslan genom att musslan under sin första levnadstid sitter fast på fiskens gälar som en parasit.

Studier indikerar att ju mer strukturell diversitet det finns i ett vattendrag, desto större blir skillnader i valda mikrohabitat mellan olika ålderkohorter av öring. En stor diversitet i morfologiska skillnader med en diversitet i bottensubstrat över olika typer av strömvattenmiljöer genererar med stor säkerhet de största positiva effekterna i våra vattendrag kopplat till populationer av öring.

Flodpärlmusslan lever en period som parasit på gälarna hos öringen. En hög täthet av öring i vattendragen är av största vikt och åtgärder i form av ökad habitatkvalitet för öringen är det kraftigaste verktyget för att nå målet med en livskraftig population med föryngring av individer av flodpärlmussla.

I Norra delarna av Hammarskogsåns källföde ligger Dammsjön. Strax uppströms sjön, i Örlaxbäcken, fanns ett utdikat och kanaliserat område som Vattenbyggnad i Sverige i samarbete med Jensens Gräv & Schakt AB, Länsstyrelsen Örebro markägare samt Sveaskog Förvaltnings AB under juni 2023 återställde genom återmeandring av vattendraget samt igenläggning av befintliga diken. Under projektet lades cirka 700 meter dike igen och en kanalisering på en sträcka av 500 meter återmeandrades till en 800 meter lång ringlande å genom myrmarken.

Viktigt arbete för kvarhållande av vatten i landskapet

Arbetet med återmeandring och pluggning av utdikade områden är en viktig del i arbetet med att få vatten att under längre tid stanna kvar i landskapet. Detta leder bland annat till återställning av viktiga biotoper för insekter, fåglar, mossor och groddjur men även

minskad uttorkningsrisk under lågflödesperioder då våtmarker, svämskogar och mossar håller kvar vatten under längre perioder med låga flöden, vilket gynnar nedströmsliggande områden i hela avrinningsområdet.

– Det här är ett projekt som varit otroligt givande att arbeta med. Arbete med vatten ger ofta snabba resultat och ett sådant här projekt gynnar så otroligt många delar av ekosystemet på en gång, säger Kristian Fossmo, projektledare på Vattenbyggnad.

Vattenbyggnad har under projektet bidragit med maskinledning samt som fiskvårdssakkunnig vid utformandet av återställningsarbetet.

korta fakta om projektet
  • Placering: Örlaxbäcken, Lindesbergs kommun, Örebro län.
  • Återmeandrad sträcka: Diken på 700 meter lades igen och ån förlängdes med 300 meter genom återmeandring. Vattnet leds ut på myren igen vilket leder till en friskare myrmark och en bättre vattenhushållning i fåran nedströms.
 

FLER PROJEKT

Fiskskruv vid Finsjö övre kraftverk, Emån

Vid Finsjö övre kraftverk som är beläget i Emån i Småland invigdes i september 2023 sveriges första fiskskruv. Fiskskruven är en ny teknisk lösning som transporterar fisken både uppströms och nedströms, samtidigt som den utnyttjar vattnets energi för att generera elektricitet.

Läs mer >

Återmeandring vid Ekemoängen, Aspaån

Vid Norra Vätterns skärgård mynnar Aspaån. Länsstyrelsen i Örebro hade under perioden april-november 2020 en fiskräknare installerad 300 meter uppströms mynningen i Norra Vättern. Under denna period fångades ett antal olika arter på väg både uppströms och nedströms.

Läs mer >

Återställning av sjöutlopp i Hjärtasjöns utlopp, Haddebo

Projektet syftade till att avsluta vattenverksamheten som utgjordes av reglerdammarna och återställa sjöutloppet till ett naturlikt samt att återställa de flottledsrensningar som utförts.

Läs mer >