Hållbara projekt i och omkring vatten

Vi arbetar med en mängd olika typer av projekt runt dammar, vattenkraft och vattenvård. Inget uppdrag är för stort eller för litet. Den gemensamma nämnaren är att vi gör anpassningar för att möta dagens miljö- och hållbarhetskrav.

Hållbara projekt i och omkring vatten

Fiskskruv vid Finsjö övre kraftverk, Emån

Vid Finsjö övre kraftverk som är beläget i Emån i Småland invigdes i september 2023 sveriges första fiskskruv. Fiskskruven är en ny teknisk lösning som transporterar fisken både uppströms och nedströms, samtidigt som den utnyttjar vattnets energi för att generera elektricitet. I detta projekt har Vattenbyggnad, på uppdrag av Uniper Sverige AB, ansvarat för projektering, operativ projektledning och mätkontroll. Läs mer >

Återmeandring vid Ekemoängen, Aspaån

Vid Norra Vätterns skärgård mynnar Aspaån. Länsstyrelsen i Örebro hade under perioden april-november 2020 en fiskräknare installerad 300 meter uppströms mynningen i Norra Vättern. Under denna period fångades ett antal olika arter på väg både uppströms och nedströms. Arterna abborre, flodnejonöga, gädda, öring, lake, sutare, braxen, ål, bäver, samt knipa fångades på film av fiskräknaren. Läs mer >

Återmeandring Örlaxbäcken, Hammarskogsån

Hammarskogsån mynnar i sjön Råsvalen vid Storå och Guldsmedshyttan, Lindesbergs kommun. Ån håller en sjövandrande population öring i den nedre delen. I de övre delarna finns det stationära populationer öring längs sträckan ända upp till källflödena i Örlaxbäcken. Öringen är en viktig art i vattendrag där den skyddade flodpärlmusslan finns. Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en frisk och stark population av musslan har utförts i stora delar av ån, genom att förbättra habitatkvalitet, lek och uppväxtmiljöer för öringen så ges större möjligheter för en återhämtning av populationen av flodpärlmusslan. Läs mer >

Återställning av sjöutlopp i Hjärtasjöns utlopp, Haddebo

Vid Hjärtasjöns utlopp fanns två reglerdammar som genom fastighetsinnehav ägdes av Sveaskog Förvaltnings AB. Dammarna saknade syfte och påverkade målet med att nå miljökvalitetsnormen för vattendraget negativt genom att de orsakade negativ påverkan på konnektivitet i systemet. Nedströms dammarna fanns även sträckor som tidigare rensats till förmån för flottningsverksamhet och annan vattenverksamhet nedströms. Läs mer >